Egyszerűen

Mi szerepel az autólízing szerződésben?

A lízingszerződések előírják egyrészről, hogy a lízingbevevő csak a lízingbeadó írásbeli hozzájárulásával köthet a vele keretszerződéses jogviszonyban nem álló biztosítóval szerződést, másrészről pedig meghatározzák a biztosítási szerződés kötelező tartalmi elemeit. A biztosítás kizárólag csak teljes körű casco biztosítás lehet, amelynek önrészére is tartalmaz előírást a lízingszerződés.

A biztosítási szerződésnek a biztosítás kedvezményezettjeként a lízingbeadót kell feltüntetnie. A biztosítási díj nemfizetése esetén a biztosító csak abban az esetben mondhatja fel a biztosítást, és szüntetheti meg a kockázatviselést, ha előzőleg a lízingbeadót írásban értesítette a nemfizetés tényéről, és az elmaradt díjat a lízingbeadó a lízingbevevő helyett az értesítés kézhezvételétől számított meghatározott időn belül nem fizette meg. A lízingbevevő az egyedi lízingszerződés megszűnéséig nem jogosult a biztosítási szerződés felmondására, vagy egyéb módon való megszüntetésére, melyre való tekintettel a biztosítónak vállalnia kell, hogy amennyiben az ügyfél a biztosítási szerződés felmondását kezdeményezi, úgy arról a lízingbeadót haladéktalanul értesíti. A lízingbeadó ez esetben jogosult a lízingbevevő helyett a biztosítási díjat megfizetni, amennyiben a biztosító kockázatviselése már megszűnt, úgy a szerződést reaktiválni.

A kiéleződő piaci verseny következtében a gépjárművek piacán ma már elterjedtek azok a pénzügyi lízingszerződések, amelyek nem írják elő szerződéses feltételeként a casco biztosítás megkötését. Tény, hogy ezek a no casco-s finanszírozási konstrukciók jelentős megtakarítással járnak a lízingbevevők szempontjából, azonban óriási kockázatot hordoznak magukban. Casco biztosítás hiányában ugyanis, ha a személygépkocsit ellopják vagy totálkárossá válik, úgy a szerződés átalakul egyösszegű pénzfizetési kötelezettséggé, miközben a lízingtárgy már nincs a lízingbevevő birtokában és annak tulajdonjogát sem szerezheti meg. A casco nélküli biztosítások körében mindenképpen célszerű lenne, ha a lízingbeadók ennek kockázatára külön is felhívnák a lízingbevevők figyelmét, a legmegnyugtatóbb megoldást azonban a biztosítási szerződés kötelező megkötésének lízingszerződésekben történő rögzítése eredményezné. Ezen nézetünket indokolja egyébként az a körülmény is, hogy a casco nélküli lízingszerződés nem feltétlenül olcsóbb, mint a casco-s konstrukció. A lízingbeadó a no cascos szerződések mellé ugyanis maga köt biztosítást arra az esetre, ha a lízingtárgy megsemmisülése, ellopása esetén a lízingbevevőtől a fennálló tartozást nem tudná behajtani. Ennek a költségét a lízingbeadó azonban a lízingszorzó kalkulálásakor nyilvánvalóan beépíti a lízingdíjba, és azt végső soron a lízingbevevővel fizetteti meg.

Külön figyelmet érdemel a biztosítási esemény bekövetkezése esetén történő elszámolás a lízingbevevő és a lízingbeadó között. Amennyiben a lízingtárgy megsemmisül, elvész, vagy oly mértékben megrongálódik, hogy az már nem javítható, a pénzügyi lízingszerződés átalakul egyösszegű fizetési kötelezettséggé és a felek között megfelelő elszámolásnak van helye. Amennyiben a biztosító a biztosítási eseményre figyelemmel fizetést teljesít a lízingbeadónak, úgy a biztosító által megállapított összeget be kell tudni a lízingbevevő tartozásába. Tekintettel arra, hogy az autólízing díj pénzügyi lízing esetében vételárrészleteket is tartalmaz, és a lízingtárgyon a káresemény folytán a lízingbevevő már nem tud tulajdont szerezni, ezért a lízingdíjnak vételárrészt megtestesítő része elvileg visszajár a lízingbevevő számára, ellenkező esetben a lízingbeadó jogalap nélkül gazdagodik.

Vissza a többi autós, pénzügyi hírhez »

Hírlevél
Adatait bizalmasan kezeljük.

ÜZEMANYAG­ÁR-KERESŐ

Gépjármű adásvételi minta szerződés (letöltés) »

A gépjármű adásvételi szerződés megalkotása első pillantásra nem tűnik bonyolultnak, ám ha nem felelünk meg bizonyos tartalmi kritériumoknak, akkor a szerződés nem lesz érvényes.
Facebook
Oldal