Egyszerűen

A hitelezés folyamata (általános információk)

Hitelt csak a hitelintézet belső szabályzatában megfogalmazott, az ügylet sajátosságaira – típusára – vonatkozó előfeltételek megléte esetén folyósít a hitelintézet. Az ügyfélnek (leendő ügyfélnek) a hiteligény elbírálásához szükséges valamennyi adatot a hitelintézet rendelkezésére kell bocsátania.

A hitelnyújtás előtt a pénzintézet meggyőződik arról, hogy olyan ügyfélnek kínálja-e szolgáltatását, aki képes és kész a hitelt a megállapodásnak megfelelően visszafizetni. Ezt szolgálja a hitelképesség vizsgálata, amely az anyagi helyzet vizsgálatát és a jövőbeni gazdasági elképzelések áttekintését foglalja magába.

Vállalati hitelek esetében a hitelképesség általános feltételei: jövedelmező gazdálkodás, a termékek rendszeres értékesítése, a fizetési kötelezettség folyamatos teljesítése, a biztosítékadás.

A lakossági hitelek esetében a hitelképesség általános feltételei: magyar állampolgárság, 18. életév betöltése, állandó lakhely, legalább fél/egy éve rendszeres és elégséges jövedelem.

A bank a hitelkérelem elbírálását a hatályban lévő jogszabályok és az ezeken alapuló belső szabályzatai alapján végzi el. Megvizsgálja tehát az adós pénzügyi helyzetét, jövőbeni fizetőképességét. Megállapítja, hogy az ügylet mögött az ügyfél vagyoni és jövedelmi helyzetétől független olyan biztosíték áll-e, amelyből a folyósítandó hitel teljes összegének (tőkének és járulékainak) megtérülése egyértelműen biztosítható. Az adósminősítéshez a hitelintézet által megkövetelt minimális információk körét, illetve a hitelkapcsolat időtartama alatt kért információ szolgáltatás gyakoriságát a hitelintézet a belső szabályzatában rögzíti.

A mérlegbeszámoló készítésére kötelezett ügyfelek esetében a hitelkérelemmel együtt üzleti tervet kell benyújtani a pénzintézethez, mely a cég és az üzletmenet általános ismertetésen, valamint a hitel céljának bemutatásán túl tartalmazza a cég legutóbbi, illetve tervezett mérlegét, eredménykimutatását, a pénzforgalmi tervet, a hitel és kamatai visszafizetésének ütemezését, a felajánlott biztosíték bemutatását. A bank a vállalati ügyfelek hitelképességének vizsgálatánál alapvetően a mérleg elemzésére támaszkodik, mely a vagyoni helyzetről nyújt információkat.

A másik igen lényeges vizsgálati szempont a fizetőképesség (likviditás) megléte, mely a pénzforgalmi terv alapján ellenőrizhető. A likviditás a vállalat azon képessége, hogy egy bizonyos időpontban esedékes fizetési kötelezettségének korlátozás nélkül eleget képes tenni. A vállalat létezésének bármely időpontjában e képesség meglétének adottnak kell lennie. A bank az adósminősítést különböző pénzügyi mutatók segítségével végzi, melyek közül a legfontosabbak, a Világbank által is elfogadott mutatók: a tőkeellátottsági mutató, a likviditási mutató, valamint az adósságszolgálati mutató. A pénzügyi elemzések mellett természetesen a hitel célja, a biztosítékok megléte valamint olyan szubjektív szempontok is szerepet játszanak a bank döntésében, mint a cég üzleti hírneve, megbízhatósága, a menedzsment színvonala. Ezek alapján pontozza, illetve kategorizálja ügyfeleit a bank.

A lakossági ügyfelek, az újonnan alakult illetve mérlegbeszámoló készítésére nem kötelezett ügyfelek vonatkozásában az általánostól eltérő (egyszerűsített) adósminősítési elveket alakít ki a hitelintézet, amelynek rendszere az adósminősítési szabályzatban rögzített. Ilyen esetben nincsenek különösebb elvárások a hitelkérelemmel benyújtandó dokumentumok tekintetében. Személyigazolvány, TB- vagy adókártya, munkáltatói igazolás a foglalkoztatásról és a jövedelemről (egyéni vállalkozók esetében APEH által kiadott jövedelemigazolás) általában elegendő. Esetenként frissen kifizetett közüzemi számla bemutatására és kezes(ek)re is szükség lehet.

Amennyiben a pénzintézet úgy dönt, hogy az ismertetett szempontok szerint a hitelt igénylő megfelelő adósnak számít, sor kerül a kölcsönszerződés megkötésére, mely a hitel folyósításának alapvető feltétele. Ez tulajdonképpen a bank és az adós közötti írásbeli megállapodás, mely tartalmazza a hitel összegét, a futamidő hosszát, a kamat mértékét, illetve a hitel folyósításának egyéb költségeit. A folyósítás történhet készpénzzel, az adós által megadott számlára történő átutalással, az adott hitelintézetnél vezetett lakossági vagy vállalkozási folyószámlára történő átvezetéssel.

A hitelnek tehát a kölcsönszerződésben foglaltaknak megfelelően nem csupán kamatköltsége, de egyéb, úgynevezett kezelési költsége is van/lehet, mely tartalmazza egyrészt a rendelkezésre tartási jutalékot, másrészt olyan egyszeri díjakat, mely a hitel engedélyezésének megtérítését szolgálják (hitelképesség elbírálása, szerződéskötés költsége, stb.). A rendelkezésre tartási jutalék nem más, mint a le nem hívott, de az adós rendelkezésére álló hitelösszeg után fizetendő költség. A bank üzletszabályzata tartalmazza a kamat-, késedelmi kamat és a kezelési költség számításának módját. A kamatfizetés kezdő időpontja a hitel folyósításának napja, utolsó napja a törlesztés időpontja. A kamatok és a kezelési költségek közötti különbségekre sokan nem figyelnek, pedig komoly eltéréseket okoznak az egyes hitel konstrukciókban. Az alapvető különbséget az okozza, hogy míg a kamatot az adott hónap elején még fennálló tőketartozásra vetítik a bankok, addig a kezelési költséget az év elején fennálló tartozásra számítják fel, ezáltal sokkal nagyobb költséget képvisel.

Vissza a többi autós, pénzügyi hírhez »

Hírlevél
Adatait bizalmasan kezeljük.

ÜZEMANYAG­ÁR-KERESŐ

Gépjármű adásvételi minta szerződés (letöltés) »

A gépjármű adásvételi szerződés megalkotása első pillantásra nem tűnik bonyolultnak, ám ha nem felelünk meg bizonyos tartalmi kritériumoknak, akkor a szerződés nem lesz érvényes.
Facebook
Oldal